Algemene voorwaarden

van Els Hogervorst Afscheid Uitvaart & Rouw

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: De (rechts)persoon die Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw verzoekt om een uitvaart te verzorgen en met wie Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw een Overeenkomst sluit.

b. Overeenkomst: De tussen de Opdrachtgever en Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw tot stand gekomen afspraken betreffende een Uitvaartverzorging.

c. Overzicht van gemaakte afspraken: Document waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de Overeenkomst door Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw aan Opdrachtgever worden geleverd.

d. Toeleverancier: de partij die aan Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

e. Uitvaart of uitvaartverzorging: De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen adres.

f. Voorschotten: Voorschotten die door Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst en de daaraan voorafgaande precontractuele verhouding.

2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.

2.3 Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van - latere - kennisneming.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en overzicht gemaakte afspraken

3.1 De Opdrachtgever dient Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal.

3.2 Het Overzicht van de gemaakte afspraken wordt samen met de kostenbegroting ter hand gesteld aan de Opdrachtgever, waarna Opdrachtgever de Kostenbegroting en Overeenkomst ter goedkeuring ondertekent.

Artikel 4 – Kostenbegroting, prijzen en pro-memorie posten

4.1 De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld op de kostenbegroting.

4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw een pro-memorie (PM) post opnemen.

4.4 Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw zal zo spoedig mogelijk de prijzen van de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.

4.5 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw wat betreft de pro-memorie posten te wijzigen, tenzij Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw in verband met de tijdige nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

5.1 De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Zodra de Opdrachtgever kennisneemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw daarover onverwijld in te lichten.

5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw worden toegerekend, dan is deze voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Tijdstip van levering

6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw.

6.2 De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7 – Drukwerken

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, gedachtenisprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan e-mail) aan te leveren of goed te keuren.

7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

7.3 Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan Uitvaartbegeleider toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.

7.4 Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de Opdrachtgever brengen.

7.5 Indien Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw heeft voldaan aan het hiervoor in lid 4 bepaalde, zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen

8.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw. Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. Zij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw, via een akte van cessie, worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de prijzen en een eventueel overschot uit te betalen.

8.3 Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).

Artikel 9 – Betaling

9.1 Indien Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw in het kader van de Overeenkomst aan derden Voorschotten dient te betalen, zal de Opdrachtgever deze op eerste verzoek aan Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw voldoen.

9.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw betalen binnen veertien dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.

9.3 Bij contante betaling wordt door Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw een bewijs van betaling verstrekt.

9.4 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de Opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn en is gelijk aan 1% per maand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt berekend. De Opdrachtgever is derhalve van rechtswege in verzuim wanneer niet tijdig is betaald zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

9.5 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c van het Burgerlijk wetboek, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 25,00.

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw zal bij haar werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen.

10.2 Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere zaken welke bij overdracht bij de overledene aanwezig zijn.

10.3 Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.

10.4 Indien Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor zij niet aansprakelijk is, zal de Opdrachtgever Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw vrijwaren en schadeloosstellen.

10.5 Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw kan onverminderd het bepaalde in 10.2, 10.3 en 10.4 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw. Indien Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw ingediend worden.

11.3 Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 12 – Opdrachtgever

Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw Opdrachtgever hierop heeft gewezen.

Artikel 13 – Uitvoering

Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bavel, 11 september 2018